மலர்வு 12 SEP 1941
உதிர்வு 02 AUG 2022
திருமதி கந்தையா நாகேஸ்வரி அம்மா
வயது 80
திருமதி கந்தையா நாகேஸ்வரி அம்மா 1941 - 2022 கைதடி தெற்கு, Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Bhama family 05 AUG 2022 Australia

Our sympathy to you and your families. May her soul rest in peace.

Tributes